Nieuws | Biologische landbouw automatisch in aanmerking voor ecoregeling

Nieuws | Biologische landbouw automatisch in aanmerking voor ecoregeling

Biologische bedrijven zullen volgens het Nationaal Strategisch Plan waar mogelijk automatisch voor een ecoregeling in aanmerking komen. Dat staat in het concept van het NSP dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bij het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), waarover het Europees Parlement en de Europese Raad op vrijdag 25 juni tot een voorlopig akkoord kwamen, werd besloten dat de lidstaten ten minste 25 procent van hun budget voor inkomenssteun aan ecosystemen moeten toewijzen. Eco-activiteiten zijn maatregelen die boeren kunnen toepassen op hun percelen. Ze dragen bij aan zes doelen: op bodem, water, lucht, milieu, landschap en biodiversiteit. 

Biologische bedrijven zullen in het NSP, waar mogelijk, automatisch ‘green by definition’ zijn in de conditionaliteiten, staat in het concept te lezen. Bij de ecoregeling zal een biologisch bedrijf ook automatisch voor een vergoeding in aanmerking komen. Dit betekent dat biologische bedrijven zonder aanvullende inspanningen een beroep kunnen doen op de basispremie en de hoogste vergoeding voor eco-activiteiten.

Percelen die biologisch zijn (SKAL-gecertificeerd of in omschakeling), zijn vrijgesteld van de overige activiteiten en voldoen automatisch aan het niveau goud. Mogelijk worden natte teelten nog toegevoegd. Nu de definitieve minimum invulling van de conditionaliteit bekend is, wordt de wisselwerking tussen de invulling van de eco-activiteiten en conditionaliteit verder uitgewerkt.

Op dit moment is er in Nederland geen specifieke ondersteuning voor biologische landbouw, terwijl het huidige biologische productieareaal met 3,8 procent (2019) niet groot is in vergelijking met het Europese gemiddelde (8,5 procent). Het streven van de Europese Commissie is 25 procent biologisch areaal in de EU in 2030. De Europese Commissie heeft recent in de aanbevelingen aan Nederland aangegeven hierbij ook specifieke aandacht voor biologische landbouw te willen. Mede hierom heeft het kabinet recent aangegeven een nationale strategie voor biologische landbouw op te gaan stellen.

Dit zijn niet de enige mogelijkheden in het NSP. Komende tijd worden andere interventies verder uitgewerkt die de biologische landbouw en andere milieuvriendelijke en emissiearme productiesystemen stimuleren.

Het concept Nationaal Strategisch Plan is hier in te zien. 

Op donderdag 1 juli vond de online GLB conferentie plaats, waar de belanghebbenden hun reactie op dit eerste concept konden geven. Deze reacties worden verwerkt in het definitieve concept wat dit najaar gedeeld wordt met de Tweede Kamer. Het NSP wordt uiterlijk december 2021 naar de Europese Commissie gestuurd en wordt uiterlijk december 2022 door de Europese Commissie goedgekeurd. Pas na goedkeuring van de EU is het NSP definitief.

Bron: Biojournaal (1 juli 2021)