Ondersteuning nodig bij extensiveringsregeling?

Ondersteuning nodig bij extensiveringsregeling?

De nieuwe subsidieregeling ‘Samenwerking in veenweiden en overgangsgebieden N2000’, beter bekend als de extensiveringsregeling, is per 1 mei opengesteld. Voor biologische melkveebedrijven kan deze regeling interessant zijn, omdat zij vaak al voldoen aan de voorwaarden van de regeling en zonder veel grote aanpassingen kunnen voldoen aan de streefwaarde van de stikstofexcretie.

In Limburg richt deze regeling zich specifiek op de opgaven om agrarische bedrijven rondom stikstofgevoelige Natura2000-gebieden te extensiveren om de ammoniakemissie te verminderen.

Voorwaarden
Om voor subsidie in aanmerking te komen gelden diverse voorwaarden. Zo is onder andere vereist dat op bedrijfsniveau minimaal 70 procent van de stikstofdierexcretie afkomstig is van melk- en kalfkoeien, dat de gemiddelde stikstofdierexcretie op bedrijfsniveau minimaal 50 kilogram stikstof per hectare bedraagt en dat het project de stikstofuitstoot tot maximaal 100 of 150 kilogram stikstofdierexcretie per hectare reduceert.

Voor de projectpercelen geldt dat het landbouwareaal van de melkveehouders minimaal 80 procent grasland (blijvend grasland, tijdelijk grasland en natuurlijk grasland met landbouwactiviteiten) bedraagt en dat het gezamenlijk projectlandbouwareaal een minimale omvang heeft van 200 hectare. Daarvan dient minimaal 50 procent van de projectpercelen gelegen te zijn binnen een binnen 2,5 kilometer van een N2000-gebied. Hetgeen ook geldt voor elk melkveehouderijbedrijf dat meedoet aan het project.

Vergoeding
Als voldaan wordt aan de voorwaarde dan geldt er een jaarlijkse vergoeding voor productie- en bemestingsvolume van:

  • 150 kg stikstofdierexcretie per hectare per bedrijf = € 1.680/ha;
  • 100 kg stikstofdierexcretie per hectare per bedrijf = € 2.430/ha.

Kans voor biologische bedrijven?
Als BioLogisch Limburg willen we graag faciliteren waar nodig. Voldoe je aan de voorwaarde, maar lukt het nog niet om een samenwerkingsverband op te zetten? Dan denken we graag mee om je met anderen in contact te brengen.

Ook de knelpunten die je ervaart bij deze regeling, waardoor je bijvoorbeeld niet in aanmerking komt, brengen we graag in beeld, zodat wij dit bij ministerie van LNV onder de aandacht kunnen brengen. Deze inbreng wordt dan hopelijk meegenomen bij eventuele toekomstige regelingen.

Bij vragen of opmerkingen over deze regeling kunt u contact opnemen via info@biologischlimburg.com