Minister Staghouwer werkt aan nationale strategie om bio-productie en consumptie te stimuleren

Minister Staghouwer werkt aan nationale strategie om bio-productie en consumptie te stimuleren

Minister Staghouwer van LNV heeft de Tweede Kamer de evaluatie van de voedselagenda over de periode 2016-2020 toegezonden. De evaluatie toont dat er voor verschillende partijen belemmeringen zijn om tot daadwerkelijke stappen te komen richting een gezonde en duurzame consumptie. De minister wil er met zijn beleid aan bijdragen dat belemmeringen worden wegegenomen, zodat de duurzame en gezonde keuze makkelijker wordt.

Voor het voedselbeleid ziet Staghouwer de komende tijd de volgende speerpunten met bijbehorende doelen:

  • Het gezamenlijke doel van het is dat meer mensen eten volgens de Schijf van Vijf. Onderdeel hiervan is de doelstelling om een verschuiving van de balans in de consumptie van dierlijke en plantaardige eiwitten van de huidige 60/40-
    verhouding naar 50/50 in 2030 te realiseren. Dat levert tevens een reductie op van de broeikasgasemissies met 10 tot 15%.
    Het halveren van de voedselverspilling in 2030 ten opzichte van de voedselverspilling in 2015.
  • Het vergroten van het aanbod en de consumptie van biologisch voedsel. De minister werkt momenteel aan een nationale strategie, waarin naast de stimulering van de productie ook een belangrijke rol is voor de stimulering van de vraag naar biologische producten.
  • Voor de gestelde doelen worden met betrokken partijen nadere mijlpalen afgesproken, schrijft de minister. Met kennisinstellingen zal onderzocht worden welke stappen er nodig zijn om tot een versnelling te komen om de doelen voor verspilling en de verschuiving in eiwitconsumptie te kunnen maken.

Staghouwer heeft de Gezondheidsraad gevraagd advies uit te brengen over de effecten op de gezondheid van de eiwittransitie in het voedingspatroon, waarbij ook aandacht is voor de verschillende doelgroepen die er in de populatie zijn. Hier hoopt hij in 2023 meer inzicht in te krijgen.

De overheid heeft ook via prijssignalen de mogelijkheid om prikkels te geven richting meer duurzame en gezondere keuzes, zonder mensen in hun vrijheid te beperken. Staghouwer zal daarom onderzoeken hoe een heffing op vlees in combinatie met een terugsluis richting de producerende sector uitvoering kan krijgen, met aandacht voor de uitvoerbaarheid van de maatregel. In het coalitieakkoord is al een belastingverhoging op niet-alcoholische dranken afgeproken. Ook komt er een verkenning naar het verlagen van de btw op groente en fruit en een suikerbelasting.

In een reactie noemt Michael Wilde van Bionext de aanbeveling goed nieuws. ‘In een brief van Minister Staghouwer aan de Tweede Kamer over het voedselbeleid worden vijf belangrijke aanbevelingen benoemd waaronder: Het vergroten van het aanbod en de consumptie van biologisch voedsel. Dat het ministerie zich zo uitspreekt en zich in gaat zetten voor meer biologische landbouw (en markt) is niet alleen goed nieuws voor onze prachtige, diverse sector, maar zeker ook voor het klimaat, de biodiversiteit, de bodem, water, onze gezondheid en uiteraard ook voor toekomstige generaties.’