Nieuws | ‘Gangbare mest risico voor biologische sector’

Nieuws | ‘Gangbare mest risico voor biologische sector’

Vanaf 1 januari 2020 mag nog maar maximaal 30 procent van de mest in de biologische sector gangbaar zijn, in plaats van 35 procent. Ketenorganisatie Bionext wil dit graag snel verder afbouwen, omdat in gangbare mest residuen van pesticiden worden aangetroffen.

Bionext heeft, in opdracht van Biohuis, geïnventariseerd welke stromen in de biologische landbouw een mogelijk risico vormen. Daarvoor werd onder meer een beperkt aantal partijen stro, mest en compost bemonsterd in het project ‘Grip op gangbare inputs‘. Het gebruik van gangbaar stro in biomest geeft volgens Bionext een duidelijk risico op pesticideresiduen. In de monsters werden vooral fungiciden, maar ook insecticiden gevonden. In zeven gangbare stromonsters zaten 23 pesticiden.

De ketenorganisatie adviseert biologische boeren om 100 procent biologische mest te gebruiken van veebedrijven die biologisch strooisel gebruiken. Alternatieven zijn biologisch stro, omschakelstro, natuurhooi of olifantsgras. Volgens projectleider Gerdine Kaptijn maken biologische boeren en telers zich zorgen over de mogelijke aanwezigheid van pesticiden in gangbare mest. ‘De sector streeft naar 100 procent biologische mest, maar dat is nog niet haalbaar. Er is wel voldoende biomest beschikbaar, maar de stikstof-fosfaatverhouding in varkens- en pluimveemest is ongunstig. Fosfaat is vaak de beperkende factor bij het toedienen van mest, vooral omdat biologische boeren geen stikstofkunstmest gebruiken.’

Producten als ontwormingsmiddelen en vliegverdelgers, die ook in de bioveehouderij worden gebruikt, vormen volgens de organisatie een ander risico als ze in mest terechtkomen. ‘Bedrijven kunnen risico’s verkleinen door gangbare mest te vermijden, ontwormen bij eigen dieren te beperken, natuurlijke middelen te gebruiken en roofvliegen toe te passen.’

Groencompost is volgens Bionext ook niet altijd veilig. Deze wordt in de biologische sector vrij veel gebruikt en beschouwd als ‘bijna biologisch’. Toch werd ook hier een partij aangetroffen waarin tien verschillende pesticiden zaten, ondanks de aanwezigheid van een Keurcompost-certificaat.

De gehaltes in alle monsters zijn vergeleken met gegevens over mogelijke effecten op regenwormen, bijen en kevers. ‘De gehaltes waren te laag om een acute dodelijke werking te hebben op deze dieren. Het is niet goed bekend wat de invloed is op kleinere organismen of op de langere termijn, en welk effect stapeling van residuen geeft’, laat Kaptijn weten.

Bron: Nieuwe Oogst (5 december 2019)