Nieuws | Provincie stopt met verloten van pachtgronden

Nieuws | Provincie stopt met verloten van pachtgronden

De provincie neemt het eigen pachtbeleid op de schop. In het verleden werden de provinciale pachtgronden na loting toegewezen aan boeren. Daar komt nu een einde aan. ‘Een loterij hoort op een braderie thuis, niet bij de provincie. Het verpachten van gronden is niks om via een loterij te doen. Daar moet je beleid voor maken.’ Gedeputeerde Ger Koopmans steekt niet onder stoelen of banken dat hij het verloten van pachtgronden door de provincie eigenlijk maar niks vond.

Toch was dat jarenlang de praktijk in Limburg. Geïnteresseerde boeren die een stuk grond van de provincie wilden pachten, konden hun vinger opsteken en via een loting werd bepaald wie de felbegeerde stukken grond mochten pachten. Het ging dan om gronden in eigendom van de provincie die agrariërs tegen betaling mochten bewerken. In totaal ging het daarbij om zo’n 1.300 hectare, verspreid over de provincie. Een kleine negen ton bracht het jaarlijks op.

Grip

Aan dat loten komt met ingang van komend jaar een einde. De provincie wil meer grip krijgen op welke wijze haar grond bewerkt wordt en door wie, zo maakt een pas verschenen nota over het pachtbeleid duidelijk. In de ogen van Koopmans gaat het om een radicale koerswijziging. ‘We koppelen nu veel nadrukkelijker maatschappelijke doelen aan het verpachten van gronden.’

In de praktijk betekent dit dat straks bijvoorbeeld bij het verpachten van gronden jonge boeren en biologische boeren voorrang kunnen krijgen boven andere collega’s. ‘De biologische landbouw willen wij zo mogelijk stimuleren. De biologische benadering van het gebruik, zoals het mijden van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest, kan mogelijk een positieve bijdrage leveren aan de instandhouding van nabijgelegen natuur’, stelt de provincie in de nota.

De provincie ziet de ommezwaai ook als een middel om bij te dragen aan de oplossing van het stikstofprobleem. Denk bijvoorbeeld aan provinciale gronden die dicht bij een kwetsbaar stikstofgevoelig natuurgebied liggen. In zo’n geval kan de provincie bij het verpachten nadere voorwaarden stellen, zodat de natuurwaarde omhooggaat. Het moet dergelijke natuurgebieden versterken en daarmee ziet de provincie het als onderdeel van het Aanvalsplan Stikstof.

Bepaalde pachtgronden, die voor de landbouw de minste waarde hebben, kunnen in de ogen van de provincie een rol spelen bij het verbeteren van de biodiversiteit, die op tal van plaatsen onder druk staat. Het kan dan gaan om het inzaaien van planten waar insecten van profiteren.

De hoeveelheid grond die de provincie onder het nieuwe beleid gaat verpachten, ligt lager dan in het verleden. Daar is met name de verkoop van de 465 hectare grond van de provincie voor het energieproject in Bergen debet aan. Er resteert nog 850 hectare, waarvan 270 in Noord-Limburg, 220 hectare in Midden-Limburg en 360 hectare in het zuiden van de provincie.

Directeur Wilfred Alblas van Het Limburgs Landschap vindt de voorwaarden die de provincie wil stellen, vanuit natuuroogpunt positief. ‘Het zal ook afhangen van de concrete voorwaarden, maar uiteraard scheelt het wat dat betreft als op bepaalde gronden geen drijfmest of bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden.’

Blij

De biologische boeren in Limburg zijn blij met de koerswijziging. ‘We hebben daar al langer op aangedrongen’, geeft voorzitter John Janssen van Biologisch Limburg aan.

Thijs Rompelberg van het hoofdbestuur van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) vindt de nieuwe nota niet per se beter of slechter dan de vorige. ‘De manier van uitgifte is vooral anders dan we de afgelopen jaren gewend waren.’ Rompelberg vindt de langere pachttermijn waarin de koerswijziging voorziet een pluspunt. ‘Dat is met het oog op duurzaam bodembeheer wat ons betreft een stap vooruit.’

Bron: Dagblad De Limburger (26 oktober 2020)