Nieuw | Waardenetwerk onkruidbestrijding bij Niet Kerende Grondbewerking in zomergraan

Nieuw | Waardenetwerk onkruidbestrijding bij Niet Kerende Grondbewerking in zomergraan

De afgelopen jaren hebben de biologische boeren in Zuid-Limburg samen met een aantal gangbare collega’s het Waardenetwerk onkruidbestrijding bij Niet Kerende Grondbewerking in zomergraan uitgevoerd.

Uit dit waardenetwerk blijkt dat ondiep ploegen in combinatie met niet kerende grondbewerking een goede maatregel is om onkruid en gewasresten (van de groenbemester) voldoende onder te werken.

Op 12 december organiseert het Waardenetwerk een deelnemersbijeenkomst waarin de resultaten van afgelopen jaar worden besproken. De deelnemers ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.

Om ondiep ploegen toe te mogen passen heeft de LLTB samen met de provincie bij LNV een verzoek ingediend om de regels hierop aan te passen. Hiermee moet het voor boeren in Zuid-Limburg makkelijker worden om ondiep ploegen, onder voorwaarden, toe te passen. De aanpassingen hebben betrekking op het aanleggen van waterbuffers.

Het is momenteel mogelijk om onder strikte voorwaarden ondiep (tot 12 centimeter) te ploegen. Een van deze voorwaarden is dat er een waterberging van 10 kuub per hectare wordt aangelegd bij het perceel waar ondiep wordt geploegd, om water dat afspoelt op te vangen. Uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) in 2017 blijkt dat ondiep ploegen niet slechter scoort op afspoeling dan niet-kerende grondbewerking (NKG). De LLTB wil de verplichting tot de aanleg van een buffer daarom schrappen uit de verordening.

Ecoploeg
In het huidige voorschrift voor ondiep ploegen is niet gespecificeerd welk type ploeg moet worden gebruikt en dat wil de LLTB graag zo houden. ‘Ondiep ploegen kan in principe met elke ploeg, zowel een gangbare als een ecoploeg’, vertelt Bert Merx, die namens LLTB-regio Zuid-Limburg bij dit traject is betrokken. ‘Ondiep ploegen tot 12 centimeter is niet iets dat je zomaar doet. Het vraagt echt wel iets van een ondernemer om niet dieper te ploegen dan 12 centimeter, ongeacht of dit met een gangbare ploeg of met een ecoploeg gebeurt.’

NKG leidend
Overigens is het niet zo dat Zuid-Limburgse boeren nu massaal weer de ploeg uit hun loods kunnen gaan halen. ‘NKG is en blijft leidend’, onderstreept LLTB-bestuurslid Jan Veltmans. ‘Agrariërs die ondiep willen ploegen, mogen dit in het voorjaar eenmalig toepassen. Zij zijn verplicht dit te melden. De verdere bodembewerking moet bestaat uit NKG met een bodembedekker.’ LLTB, Waterschap Limburg en de provincie stellen binnen afzienbare tijd een handhavingsprotocol op. Er zullen volgend jaar extra controles op ondiep ploegen plaatsvinden.

Biologisch
Met name voor biologische boeren is ondiep ploegen interessant. Als de groenbemester na de winter moet worden ondergewerkt, leidt dit bij hen tot problemen, omdat zij de groenbemester niet chemisch kunnen en willen vernietigen. Door ondiep te ploegen, kunnen zij de groenbemester toch op fatsoenlijke wijze onderwerken.

Het WUR-onderzoek is geïnitieerd door biologische boeren die met andere boeren samenwerken in het waardenetwerk ondiep ploegen.