Raakvlakken met Waterschap Limburg besproken

Raakvlakken met Waterschap Limburg besproken

Woensdag 6 april heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen BioLogisch Limburg en Waterschap Limburg om te onderzoeken welke raakvlakken er zijn op actuele thema’s.

Na een korte toelichting over BioLogisch Limburg en de ontwikkeling van de biologische sector in Limburg door John Janssen, heeft Chrit Wolfhagen, dagelijks bestuurder bij Waterschap Limburg, hun visie op de biologische landbouw gedeeld. Met name op het gebied van natuurbescherming en – ontwikkeling en waterberging zien ze een rol weggelegd voor biologische landbouw.

Rondom kwetsbare natuurgebieden, in bijvoorbeeld de Peel, is vernatting van landbouwgrond noodzakelijk voor bescherming van de veengebieden. Dit moet echter niet ten koste gaan van het
verdienmodel van omliggende agrarische ondernemers. Omschakeling naar een meer extensieve, biologische bedrijfsvoering kan hen helpen om in het veranderende gebied een toekomstbestendig bedrijf te ontwikkelen.

Een ander belangrijk onderwerp voor het Waterschap Limburg is het verminderen van wateroverlast na hevige regenval. Iets wat na afgelopen jaar nog hoger op de agenda is gekomen. Zo zijn er
verschillende maatregelen mogelijk om water beter vast te houden in de bodem. Denk aan ruitzaaien bij maisteelt, de juiste keuze en bewerking van groenbemesters, het gebruik van drempels tussen aardappelruggen en het inzaaien van kruidenrijk grasland. Om agrariërs te stimuleren een of meerdere maatregelen te treffen, heeft Waterschap Limburg een stimuleringsregeling opengesteld. John Janssen benadrukte het belang van goed contact en overleg met de biologische sector bij dit soort maatregelen. Zo is vanwege mechanische onkruidbestrijding het aanleggen van drempels tussen de aardappelruggen zinloos, maar het kruidenrijk grasland van biologische boeren is juist uitermate geschikt om het waterbergend vermogen van de grond te verbeteren.

Aansluitend hierop is kort gesproken over het belang van organische stof, het tekort van biologische dierlijke mest en de mogelijke kansen voor benutting van organische reststromen zoals maaisel van sloten en natuurgebieden.

Zo zijn er op veel verschillende onderwerpen raakvlakken gevonden met Waterschap Limburg. Het is goed om te horen dat ze mogelijkheden zien en waarde hechten aan ontwikkeling van de biologische landbouw in Limburg.